ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช  พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว

  • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
  • อ่าน 39 ครั้ง

ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เรื่อง กำหนดเขตบริหารจัดการ
เชื้อเพลิงและเขตควบคุมการเผาของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยกำหนดให้ทุกพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขตการบริหารจัดการเชื้อเพลิงและเขตควบคุมการเผา และประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม การเผาในที่โล่งในเขตควบคุมการเผาของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 หากมีการจุดไฟเผาป่าภายในเขตควบคุมการเผาในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จะต้องรับโทษตามกฎหมาย นั้น


เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว พิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนการรักษาระบบนิเวศ และป้องกันปัญหาหมอกควัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จึงขอประกาศ โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. มาตรา ๕๓ ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ?
30 เมษายน 2567 ในท้องที่ตำบลแม่นะ, ตำบลเชียงดาว, ตำบลเมืองคอง, ตำบลเมืองงาย และตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ท้องที่ตำบลเมืองแหง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นให้ ประสานหน่วยงานของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ พร้อมแจ้งรายชื่อและสาเหตุ ความจำเป็นในการเข้าพื้นที่ เพื่อขออนุญาตโดยกำหนดเวลาเข้าป่า ตั้งแต่เวลา 07.00 ? 18.00 น. เท่านั้น และต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
2. มาตรา ๕๔ ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่า เก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า
หรือล่อหรือนำสัตว์ป่าออกไป เว้นแต่จะกระทำเพื่อการสารวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการและได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3. มาตรา 55 (2) ห้ามมิให้ผู้ใดยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือทำด้วย
ประการใดให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติเดิม ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 400,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีความผิดดังกล่าว ถ้าได้กระทำในพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ 1 หรือพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ 2 ตามที่รัฐมนตรีกำหนด หรือพื้นที่เปราะบางของระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้กระทำต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งกึ่งหนึ่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศเขตรักษาพันธุ์เชียงดาว

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: