ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
2 1การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
3 2การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
4 3การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
5 4การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
6 5การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 6การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
8 7การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
9 8การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
10 9การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เลิกประกอบพาณิชยกิจ%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
11 10การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
12 11การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
13 12การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
14 13การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
15 14การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
16 15การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
17 16การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
18 17การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
19 18การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
20 19การแจ้งขุดดิน
21 20การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
22 21การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
23 22การแจ้งถมดิน
24 23การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
25 24การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท %28กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่%29
26 25การรับชำระภาษีป้าย
27 26การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
28 27การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
29 28การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
30 29การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
31 30การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
32 31การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
33 32การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
34 33การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

แชร์ให้เพื่อน: