ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช  พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy)
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
*****************************************************************************************************

วัตถุประสงค์ : เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

1.การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

1. เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองจะดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ อีเมล์แอดเดรส ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม ในกรณีที่มีการสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง อาทิ เพศ อายุ รายได้
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง มีความจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน โดเมนเนม บันทึกหน้าเว็บของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ขอแนะนำให้ตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้รับทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมหรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ไม่สามารถรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้น ไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อและที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง เท่านั้น
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น
3. ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ได้มีการว่าจ้างหน่วยงานอื่นให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองจะกำหนดให้หน่วยงานดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

3. สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองมีสิทธิ์เลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ และเลือกที่

จะไม่รับข้อมูลทางการตลาดใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองก็ได้ โดยแจ้งความประสงค์ดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วน

ตำบลเมืองคองทราบผ่านทางหน้าเว็บไซต์

4. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริการส่วนตำบลเมืองคอง ได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ

รักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที่มีความสำคัญ เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น

5. การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูล

ดังกล่าวไว้ในระบบแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองสามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้

บริการไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้น หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้น

ทำงานอีกต่อไป

ประโยชน์ของ “คุกกี้” ช่วยให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เนื่องจาก “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์

ที่ผู้รับบริการเยี่ยมชม ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ

หรือในกิจกรรมอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป

6. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้าทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการ
ใช้บริการจากเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

7. การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

ในกรณีที่ผู้รับบริการมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง

การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองต่อไป โดยสามารถติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง
135 หมู่ 4 ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
โทรศัพท์ 086-057-7881 อีเมล์ Muang-Kong56@hotmail.comแชร์ให้เพื่อน: