ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช  พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

ประวัติความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

    ตำบลเมืองคองเป็นตำบลที่มีระบอบการเกษตรแบบผสมผสานมีการพัฒนาด้านการพานิชยกรรมหัตถกรรม อุสาหกรรม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการสื่อสารบนพื้นฐานของเศรษฐกิจชุมชนที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยไม่กระทบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อการพึ่งพาตนเองแบบยั่งยืนตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง


ที่ตั้งและขนาดพื้นที่

    ตำบลเมืองคองตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงดาวประมาณ 43 กิโลเมตร เนื้อที่ตำบลเมืองคอง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 269.40 ตารางกิโลเมตร (262,852.53 ไร่) เป็นที่ราบสูงเชิงเขาพื้นที่ ทำกินบางส่วนอยู่ติดกับป่าสงวนแห่งชาติติดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวและเขตอุทยานแห่งชาติ ห้วยน้ำดัง ถนน เข้าสู่ตำบลเป็นถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 1 เมตร ลัดเลาะเลียบเชิงเขาดอยหลวงเชียงดาว ใช้การได้ทุกฤดูไม่ลำบากในการคมนาคม การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องรับวิทยาการ ใหม่ ๆ จากสังคมอื่นมากยิ่งขึ้น ตามคำขวัญของตำบลเมืองคอง ป่าเขียวขจี คนมีน้ำใจ ไปเที่ยวถ้ำ ขี่ช้าง ล่องแพ แหล่งแพร่ปลามอญ นครเมืองเก่า


อาณาเขตติดต่อ

    ทิศเหนือ ติดต่อ อำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่

    ทิศใต้ ติดต่อ อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

    ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลเมืองงาย ตำบลแม่นะ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

    ทิศตะวันตก ติดต่อ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ลักษณะภูมิประเทศ

     โดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่เป็นป่าเขา น้ำ ป่า อากาศ ยังอุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นที่อยู่อ่างระหว่างขุนเขาเป็นทางผ่านไปยังอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นอู่ข้าวอู่น้ำเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตร มีกินมีใช้อย่างเพียงพอ

    ตำบลเมืองคองมีวัฒนธรรมดั้งเดิมมีสิ่งของวัตถุโบราณที่บ่งบอกว่ามีความเจริญทางด้าน อารยธรรมมานาน ซึ่งปัจจุุบันได้สูญหาย การพลิกฟื้นความเจริญอย่างเก่าก่อนเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหารและผู้นำชุมชน ที่จะสร้างความเจริญเติบโตให้เหมือนในอดีตโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานให้มีความกลมกลืนแบบบูรณาการ

    ตำบลเมืองคองประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร ใช้ชีวิตแบบไทย ๆ ประชาชนมีหลากหลายเผ่าพันธุ์มีชนพื้นราบและชนเผ่าพื้นที่สูง ซึ่งมีความหลากหลายวัฒนธรรม


ลักษณะภูมิอากาศ

    มีสภาพอากาศเย็นเกือบตลอดปี มีอุณภูมิอยู่ระหว่าง 10 – 38 องศา แบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ

    - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อุณภูมิอยู่ระหว่าง 13 – 38 องศา

    - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม อุณภูมิอยู่ระหว่าง 20 – 36 องศา

    - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณภูมิอยู่ระหว่าง 10 – 34 องศา


ประชากร

    ตำบลเมืองคองมีประชากรทั้งสิ้น 3,947 คน แยกเป็นชาย 1,988 คน คิดเป็นร้อยละ 50.37 เป็นหญิง 1,959 คน คิดเป็นร้อยละ 49.63 (ข้อมูลประชากร ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559) จำนวนครัวเรือน 1,438 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 14.65 คน / ตารางกิโลเมตร (66.60 คน/ไร่) มีรายละเอียดดังนี้


หมู่บ้าน

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

บ้านใหม่ หมู่ 1

283

423

399

822

บ้านวังมะริว หมู่ 2

263

450

420

870

บ้านวังพระ หมู่ 3

260

362

384

746

บ้านหลวง หมู่ 4

187

188

214

402

บ้านน้ำรู หมู่ 5

296

361

339

700

บ้านแม่แพลม หมู่ 6

149

204

203

407

รวม

1,438

1,988

1,959

3,947


ลักษณะทางการปกครอง

    ตำบลเมืองคอง แบ่งการปกครองเป็น 6 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองเต็มทั้งหมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ 1 บ้านใหม่

หมู่ 2 บ้านวังมะริว

หมู่ 3 บ้านหนองบัว

หมู่ 4 บ้านหลวง

หมู่ 5 บ้านน้ำรู

หมู่ 6 บ้านแม่แพลม


สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

    ประชาชนตำบลเมืองคองจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ได้แก่ การปลูกข้าว มันฝรั่ง ข้าวโพด ถั่วเหลือง พริก กระเทียม มะม่วง เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นรายได้หลักของครอบครัว โดยเกษตรกรจะนำผลผลิตไปจำหน่ายเองในอำเภอเชียงดาวหรือจังหวัดเชียงใหม่ บางทีมีพ่อค้ามารับซื้อถึงในหมู่บ้าน ส่วนด้านการเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่จะเลี้ยงเพื่อจำหน่ายและเพื่อบริโภค  ได้แก่ โค กระบือ หมู ไก่ ปลาดุก ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน เป็นต้น


หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง


- ปั๊มน้ำมันรายย่อย    10  แห่ง
- โรงสีขนาดเล็ก         8  แห่ง

- ร้านค้าเบ็ดเตล็ด     36  แห่ง


สภาพทางสังคม
การศึกษา
    - โรงเรียนประถม   4 แห่ง (ขยายโอกาส ม.3 จำนวน 2 แห่ง)
    - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน   6 แห่ง
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    2  แห่ง
    - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน    4  แห่ง
    - โรงเรียนสอนภาษาจีน   2  แห่ง

สถาบันและองค์การทางศาสนา
    - วัด / สำนักสงฆ์     6  แห่ง
    - โบสถ์คริสตจักร     2  แห่ง

การสาธารณสุข
    - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   1  แห่ง
    - อาสาสมัครสาธารณสุข   114  คน
    - อัตราการมีและส้วมใช้ราดน้ำร้อยละ  99

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    - จุดตรวจประจำตำบล   1  แห่ง
    - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   1  ชุด
    - หน่วยกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)   1  ชุด

การคมนาคม
    - มีถนนคอนกรีต     ระยะทาง  51  กิโลเมตร
    - ถนนลูกรัง            ระยะทาง  90  กิโลเมตร

ไฟฟ้า
    ตำบลเมืองคองมีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้จำนวน 4 หมู่บ้านคือ หมู่ 1 บ้านใหม่ หมู่  2   บ้านวังมะริว หมู่  3 บ้านหนองบัว หมู่ 4 บ้านหลวง มีไฟฟ้าระบบโซล่าเซลส์จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 5 บ้านน้ำรู/ป่าเกี๊ยะ หมู่ 6 บ้านแม่แพลม/บ้านบวกควาย และบ้านแม่คองซ้าย บ้านห้วยงู (หย่อมบ้านใหม่)   บ้านแม่ป่าเส้า (หย่อมบ้านวังมะริว)

แหล่งน้ำธรรมชาติ
    - แม่น้ำ  2  สาย
    - ลำห้วย  8  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
    - ฝาย  12  แห่ง
    - โรงไฟฟ้าพลังน้ำกำลังวัตน์ 110 กิโลวัตน์     จำนวน   2  แห่ง
    - บ่อน้ำตื้น   จำนวน 270 แห่ง
    - ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก  จำนวน   1  แห่ง
    - ระบบประปาภูเขา   จำนวน  13  แห่ง

การท่องเที่ยว
    - ถ้ำเกร็ดมังกร (ขี้หมี) และถ้ำออนมรกต ตั้งอยู่ที่เทือกเขาบริเวณบ้านหมู่  2  สภาพถ้ำมีหินงอกหินย้อย เป็นรูปร่างต่าง ๆ จัดเป็นสถานที่สวยงามของคนรักธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของตำบลเมืองคอง
    - ล่องแพไม้ไผ่
    - ถ้ำห้วยงู
    - น้ำตกถ้ำเอาะ
    - ม่อนเหลี่ยมทะเลหมอก

แชร์ให้เพื่อน: